De medezeggenschapsraad van ‘n Baoken

Voor leraren als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een Medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

Hieronder een kort overzicht. De MR voert controlerende taken uit, geeft instemming cq advies aan het bevoegd gezag omtrent schoolse zaken. Het bevoegd gezag voor schoolse zaken is binnen ons bestuur de directie. Dit kunnen zaken zijn als vakantierooster, formatie, benoemingen, begroting, taakbeleid en vele andere zaken geregeld in het MR reglement. Het bevoegd gezag heeft deze instemming/advies nodig voor de uitvoering van deze plannen. Ook kan de MR ongevraagd meningen, ideeën en plannen voorleggen. Het bevoegd gezag is verplicht hier binnen afzienbare tijd op te reageren. Alle zaken die geregeld worden moeten in overeenstemming zijn met:

W.M.O. Wet Medezeggenschap onderwijs
M.R. reglement
C.A.O. P.O. (Primair Onderwijs)
Directiestatuut

(Bovenstaande stukken liggen ter inzage op school) Komen het bevoegd gezag en de MR niet tot overeenstemming dan kan men de Geschillencommissieinschakelen (zie reglement). De MR vergaderingen zijn openbaar voor leden.
 

Leden kunnen zijn:

Alle personeelsleden van de school
Alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die de school bezoeken
Alle leden mogen bij de vergaderingen aanwezig zijn maar hebben geen spreekrecht
De directie kan geen lid zijn.

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier leden.

Twee leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende ouders:
Mw. E. Broekhuis
Dhr. R. Sanderink

Namens het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad:
Mw. M. Bos 
Mw. Dide van Olffen