Missie en visie

‘Leren voor jouw toekomst!’ is de missie voor stichting Konot, waar onze school toe behoort, voor de komende jaren.

We stellen in ons onderwijs de talenten van onze leerlingen centraal. Het is hun toekomst waar we in onze scholen een brede basis voor leggen. We richten ons hierbij op hun intellectuele, praktische, sociaal-emotionele en creatieve talenten. We stimuleren onze leerlingen om zich vanuit verwondering voor de wereld en met oog voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en ontdekkend de toekomst tegemoet.

De missie en visie van Konot geven een eerste richting aan de ontwikkelingen voor alle Konotscholen en daarmee aan de ontwikkelingen van Onderwijsgemeenschap atol en dus ook aan basisschool ‘n Baoken.

Onderwijsgemeenschap atol

Onze missie is: samen kleurrijk ontwikkelen

Samen vormen wij met de vier basisscholen ’n Baoken, de Meander, 'n Esch en ’t Kämpke onderwijsgemeenschap atol. Wij willen van elkaar leren en kennis delen. Elkaars kwaliteiten en talenten willen wij versterken en samen groeien in onderwijs. De leerlingen zijn uniek, kleurrijk en energiek. Wij willen hen individueel aandacht geven en hen laten groeien waardoor zij nog mooier worden. Dit geeft energie. Die energie willen wij uitstralen. Dat gaan wij samen doen, wij tillen hen op naar een hoger niveau en zien zo de pracht van het individu.

Want samen zijn wij kleurrijk, samen zijn wij atol.

Onze pedagogische visie

Binnen onze onderwijsgemeenschap gaan we uit van de eigenheid en de kwaliteiten van elk individu. Dit doen we door een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving te realiseren waarin een onderzoekende en open houding de basis is voor ontwikkeling. Leerlingen, ouders en team vormen samen de schoolgemeenschap waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt.

Onze gezamenlijke ambitie is:

Our purpose is not just learning our children to read the word, but most of all learning to read the world. (Paulo Freire)

Onze visie op de ontwikkeling van het jonge kind

Jonge kinderen leren door te spelen, op een ontdekkende en onderzoekende manier.We hebben hierbij oog voor de brede ontwikkeling, dus creatief, sociaal, emotioneel cognitief en motorisch. Deze ontwikkeling stimuleren we door een gevarieerd aanbod in een rijke leeromgeving.We kiezen voor korte kringmomenten en meerdere leer-speelmomenten per dag. We werken thematisch en de kinderen bepalen waar mogelijk vorm en inhoud, zodat het aanbod aansluit bij hun belevingswereld. Hierdoor kiezen ze veelal zelf waar ze aan/mee werken, passend bij hun eigen niveau.

Jonge kinderen zijn erbij gebaat dat we ons met hen verbinden en hun spel verrijken. Leerkrachten spelen daarom regelmatig mee, zonder het spel te onderbreken. Samen met het kind gaan we op onderzoek naar de best passende context en materialen.

We werken bij voorkeur met échte en uitdagende materialen, waarbij we niet schromen om toe te voegen en/of weg te halen. De hoeken zijn rijk gevuld en hier kan spelend gewerkt worden aan de doelen.

De leerkracht volgt de jonge kinderen op leerlijnen en in hun brede ontwikkeling. Hij/zij is nabij het kind; observeert, reflecteert, verbindt, verrijkt, stuurt bij en registreert.

Basisschool ’n Baoken

De missie is: ‘Onderwijs op maat in een veilig en geborgen klimaat’

Elke leerling moet met plezier naar school kunnen gaan. Wij willen op onze kleine school groot zijn in het begeleiden van leerlingen in hun ontwikkeling en passend onderwijs creëren waarin wij onderwijs op maat aanbieden. Voor elke leerling is tijd, aandacht en ruimte voor individuele begeleiding om hen mede-verantwoordelijk te kunnen laten worden voor hun leerproces en ontwikkeling. Elke leerling zal vanuit onze basisschool die stap kunnen maken naar het vervolgonderwijs dat passend is voor het verder leren voor zijn toekomst. Voor ouders en leerlingen willen wij laagdrempelig zijn en een veilige en uitdagende omgeving aanbieden.

De aanvulling op de gezamenlijke pedagogische visie is:

‘Op basisschool ’n Baoken is kleinschaligheid onze kracht’